Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i Raseborg tillsammans med stadsdirektören. 

Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, projekthantering, evenemang och skärgårds- samt kollektivtrafikfrågor. Till avdelningen hör turismenheten och kulturenheten.

Kontakten till företagarna i staden utvecklas och stadens dragningskraft som inflyttningsort förbättras. Under 2017 leder avdelningen stadens strategiarbete för åren 2018-2021. Strategin godkänns av fullmäktige i december 2017. Stadens anställda, förtroendevalda och intressegrupper samt invånare involveras på olika sätt  i processen och de kan påverka hur strategin utfaller. En arbetsplan för processen utarbetas under våren. Samtidigt inleds förnyelsearbetet med stadens visuella linje och den går parallellt med stadens strategi så att den nya grafiska profilen används inom staden från 1.1.2018.

Kontaktuppgifter till stadsutvecklingsavdelningen finns här.

Like it? Share it!